Soutěž o nejlépe opravenou památku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. ledna 2012 vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“. Cílem soutěže, která se koná již popáté, je vhodná motivace vlastníků kulturních památek k jejich příkladné obnově, propagace památek na jižní Moravě a také seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče.

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2011. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.

Písemný návrh lze zaslat na Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, e-mailový návrh na adresu: vesely.pavel@kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže bude 20. února 2012, hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 1. do 31. března 2012, výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2012.

Soutěž řídí, kontroluje a výsledky vyhlašuje soutěžní komise ve složení: dva členové Rady JMK, vedoucí odboru kultury a památkové péče a jeden pracovník oddělení památkové péče, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně (NPÚ ÚOP v Brně) a jeden pracovník NPÚ ÚOP v Brně, jeden člen Komise pro kulturu a památkovou péči Rady JMK. Z navržených památek bude soutěžní komisí vybráno maximálně 30 nejlepších návrhů, které budou soutěžit o ceny ve třech kategoriích:

velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)

díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování

drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony, …).

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

Souhrnné ocenění 300 000,- bude se rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000,- a 50 000,- Kč, v kategorii 2. a 3. první místa částkou 50 000,- Kč.

zdroj: ČTK